เปลี่ยนการแสดงผล :
THTH lang
คำถามที่พบบ่อย
 • คำถาม

  เงินฝากที่ได้รับการยกเว้นในการคำนวณยอดเงินที่ได้รับจากประชาชน
  1.1 เงินฝากของสำนักงานผู้แทนธนาคารต่างประเทศ เช่น Credit Suisse, Cathay united, Bank The Shanghai Commercial & Savings Bank, Limited เป็นต้น ถือว่าเป็นเงินฝากของสถาบันการเงินที่ได้รับการยกเว้นในการคำนวณยอดเงินที่ได้รับจากประชาชนด้วยหรือไม่
  1.2 เงินฝากของเกมมือถือ | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | เกมยิงปลาpantipบริหารสินทรัพย์ถือว่าเป็นเงินฝากของสถาบันการเงินที่ได้รับการยกเว้นในการคำนวณยอดเงินที่ได้รับจากประชาชนด้วยหรือไม่
  1.3 เงินฝากของสถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เป็นเงินฝากในลักษณะ
  กองทุนส่วนบุคคล  ซึ่งบริหารจัดการกองทุนโดยเกมมือถือ | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | เกมยิงปลาpantipจัดการหลักทรัพย์จัดการกองทุน เช่น บัญชี บรรษัทประกันสินเชื่อเกมมือถือ | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | เกมยิงปลาpantipขนาดย่อม (บสย.) โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ฯ เป็นต้น จะได้รับยกเว้นในการคำนวณยอดเงินที่ได้รับจากประชาชนหรือไม่

  คำตอบ

  เงินฝากที่ได้รับการยกเว้นในการคำนวณยอดเงินที่ได้รับจากประชาชน คือ เงินฝากจากสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจตามเกมมือถือ | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | เกมยิงปลาpantipว่าด้วยเกมมือถือ | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | เกมยิงปลาpantip
  สถาบันการเงินเท่านั้น ซึ่งตามพระราชบัญญัติเกมมือถือ | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | เกมยิงปลาpantipสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 เกมมือถือ | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | เกมยิงปลาpantipสถาบันการเงิน
  หมายความถึง เกมมือถือ | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | เกมยิงปลาpantipธนาคารพาณิชย์ เกมมือถือ | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | เกมยิงปลาpantipเงินทุน เกมมือถือ | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | เกมยิงปลาpantipเครดิตฟองซิเอร์ และหมายรวมถึง การประกอบเกมมือถือ | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | เกมยิงปลาpantipของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ดังนั้น สถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ คือ
  1) สถาบันการเงิน ได้แก่ 
  1.1) ธนาคารพาณิชย์ ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นเกมมือถือ | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | เกมยิงปลาpantipลูกของธนาคารต่างประเทศ และสาขาของธนาคารต่างประเทศ
  1.2) เกมมือถือ | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | เกมยิงปลาpantipเงินทุน
  1.3) เกมมือถือ | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | เกมยิงปลาpantipเครดิตฟองซิเอร์
  2) สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 8 แห่ง ได้แก่
  2.1) ธนาคารออมสิน
  2.2) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  2.3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  2.4) ธนาคารอิสลามแห่งเกมมือถือ | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | เกมยิงปลาpantip
  2.5) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งเกมมือถือ | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | เกมยิงปลาpantip
  2.6) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งเกมมือถือ | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | เกมยิงปลาpantip
  2.7) บรรษัทประกันสินเชื่อเกมมือถือ | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | เกมยิงปลาpantipขนาดย่อม
  2.8) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
   
  1.1 และ 1.2 สถาบันการเงินไม่ได้หมายรวมถึง สำนักงานผู้แทนธนาคารต่างประเทศ หรือเกมมือถือ | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | เกมยิงปลาpantipบริหารสินทรัพย์ ดังนั้น เงินฝากของสำนักงานผู้แทนธนาคารต่างประเทศต้องนำมารวมในการคำนวณยอดเงินที่ได้รับจากประชาชนด้วย
  1.3 เงินฝากของสถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ซึ่งบริหารจัดการกองทุนโดยเกมมือถือ | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | เกมยิงปลาpantipจัดการหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ถือเป็นการทำธุรกรรมของ บลจ. ซึ่งไม่ใช่สถาบันการเงินตาม ดังนั้น เงินฝากของ บลจ.
  ต้องนำมารวมในการคำนวณยอดเงินที่ได้รับจากประชาชนด้วย
 • คำถาม

  การออกหุ้นกู้/ตราสารหนี้ให้กับสถาบันการเงินจะไม่ต้องรวมเป็นฐานในการคำนวณเงินนำส่งเข้ากองทุนฯ แต่หากหุ้นกู้/ตราสารหนี้ดังกล่าวมีการเปลี่ยนมือไปยังบุคคลอื่นต้องนำยอดนี้มารวมคำนวณหรือไม่
  คำตอบ

  หลักการพิจารณาจะนับจากการเกมมือถือ | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | เกมยิงปลาpantipตราสารหนี้ให้กับประชาชนทอดแรกเท่านั้น โดยจะมีการติดตามเกมมือถือ | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | เกมยิงปลาpantipอย่างใกล้ชิดเพื่อประกอบการพิจารณาทบทวนปรับฐานการคำนวณเงินนำส่งเข้ากองทุนฯ ในระยะต่อไปได้หากพบว่ามีการเร่งตัวเกมมือถือ | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | เกมยิงปลาpantipอย่างมีนัยสำคัญ